1) Potvrzením závazné objednávky kupující stvrzuje správnost vyplněných údajů a souhlas s těmito obchodními podmínkami
 
2) Objednávka je návrhem kupní smlouvy
 
3) Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky
 
4) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři
 
 
 
Objednávka zboží
 
1) V našem e-shopu může kupující objednávat přes nákupní košík - vyplněním objednávkového formuláře, telefonicky nebo e-mailem.
Pokud se kupující rozhodne uskutečnit objednávku přes e-mail, musí být v e-mailu uvedeno: 
Jméno a příjmení, dodací adresa, název zboží nebo služby, o kterou má zájem. Zásilky přijaté přes e-mail i přes objednávkový formulář, budou zkontrolovány a potvrzeny do dvou pracovních dnů od jejich přijetí.
 
Potvrzení objednávky
 
1) Systém kupujícímu, ihned po odeslání objednávky, automaticky zašle e-mail, kde bude uvedeno, co si kupující objednal, společně s cenami poštovného/přepravného.
Každá přijatá objednávka bude osobně zkontrolována a kupujícímu potvrzena do dvou pracovních dnů od jejich přijetí. Kupujícímu bude odeslán tzv. ,,Potvrzovací e-mail" s přesným datem odeslání zásilky a popř. s upraveným poštovným/přepravným, pokud ho systém uvede mylně. Za platné se vždy považují údaje uvedené v potvrzovacím e-mailu, nikoli v systémem zaslaném e-mailu.
 
Práva a povinnosti prodávajícího
 
1) Prodávající je povinnen řídit se těmito obchodními podmínkami.
 
2) Prodávající je povinnen zaslat zboží pouze v novém a nepoškozeném stavu.
 
3) Prodávající je povinnen vyřídit objednávku v co nejkratším možném termínu ke 100% spokojenosti zákazníka.
 
4) Prodávající je povinnen vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 
5) Prodávající není oprávněn sdělovat informace o kupujícím, třetím osobám. Vyplněním registačního formuláře, či závazné objednávky, dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 
6) Prodávající má právo odmítnou objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit za ně kupní cenu.
 
7) Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným (zboží není na skladě v našem obchodu ani u dodavatele) a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 
8) Prodávající nenese odpovědnost za kupujícím mylně udané informace (především rozměry) požadované zakázky nebo služby
 
Práva a povinnosti kupujícího
 
1) Kupující je povinnen řídit se těmito obchodními podmínkami.
 
2) Kupující je povinnen uvést do objednávkového formuláře celé své jméno a příjmení, úplnou adresu na kterou má být zásilka odeslána, správné telefoní číslo (Uvedení telefoního čísla je podstatné hlavně pro společnost, která bude zákazníkovi doručovat zásilku, tedy Česká pošta s.p.
 
3) Kupující je povinnen odebrat objednané zboží a zaplatit za ně celkovou částku vč. poštovného/přepravného,se kterou je seznámen předem v ,,potvrzovacím e-mailu".
 
4) Kupující je povinnen po převzetí zboží důkladně prohlédnout.
 
5) Kupující je povinnen sepsat s dopravcem ,,Reklamační zápis o poškození zásilky" pokud je obal zásilky poškozený. Bez ,,reklamačního zápisu o poškození zásilky" není možné reklamovat přepravu zásilky. (viz. Reklamace a záruka)
 
6) V případě objednávky zboží nebo služby zhotoveného na zakázku, se kupující zavazuje zaplatit plnou cenu, v předem stanovené výšši na náš účet č.115 - 7826640217/0100 Toto se týká nabízeného zboží, které máme ve stálé nabídce i zboží zhotoveného na přání zákazníka. Po připsání celkové částky na náš účet bude zakázka vyhotovena a odeslána. Kupující bude o všem vyrozuměn.
 
7) Prodávající kupujícímu předem vypočítá přibližnou cenu za zakázku nebo službu zadanou kupujícím. Po té, co kupující částku závazně odsouhlasí,  prodávající objednávku potvrdí.
8) U objednávek v metráži ( záclony, látky, dekoračky, apod.) má kupujicí právo na zrušení objednávky do 4h od potvrzení objednávky, jinak je objednávka závazná a kupující souhlasí (dle těchto obchodních podmínek) s řádným převzetím a zaplacením celkové částky. V případě řádného uzavření kupní smlouvy se na toto zboží nevztahuje právo odstoupit od smlouvy, v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku. Pokud si kupujicí, zásilku tohoto druhu nevyzvedne má prodávajicí právo částku za zboží vymáhat.
 
Doprava a placení
 
1) Zboží bude odeslané na dodací adresu uvedenou v objednávkovém formuláři
 
2) Objednané zboží zasíláme Českou poštou s.p. (dle ceníku)
 
3) Veškeré zboží a služba je zákazníkem předem placena převodem  na náš účet č. 115 - 7826640217/0100 VS: č. objednávky  
 
Dodací lhůta
 
1) Doba dodání je 5-21 dní, ode dne přičtení celkové částky na náš účet
 
3) Nebude-li objednané zboží skladem ani u našeho dodavatele, budeme kupujícího neprodleně kontaktovat a domluvíme s ním výměnu za jiný druh zboží popřípadě stornaci objednávky
 
4) Za den dodání se považuje den předání zboží k přepravě. Obchodní balík je standardtně doručen druhý pracovní den po podání zásilky
 
5) V případě zhotovení zboží nebo služby na zakázku, je doba dodání nebo vyhotovení individuální, vždy v předem dohodnutém termínu s kupujícím
 
Lhůta pro vrácení zboží
 
1) Jako soukromá osoba má kupující nárok odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud k tomuto dojde, prosíme telefonicky nás kontaktujte.
 
2) K vrácenému zboží (odstoupení od kupní smlouvy) kupující přiloží dopis, ve kterém uvede, že žádá odstoupit od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu, a přiloží fakturu/daňový doklad, který byl zaslán s objednávkou. Pro vrácení částky uvede kupující do dopisu číslo účtu nebo adresu, kam mají být peníze zaslány.
 
3) Částka bude zaslána na číslo účtu či adresu uvedenou v žádosti o odstoupení od smlouvy do 30-ti kalendářních dnů od přijetí zásilky na naší adrese. Toto platí i v případě stornace již zaplacené objednávky, která nebyla ze strany prodávajícího naplněna v dané lhůtě a kupující z tohoto důvodu od smlouvy odstoupil.
 
4) V případě, že v dopisu nebude uvedené číslo účtu, budé odpovídající částka zaslána automaticky na dodací adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
 
5) Za vrácené zboží platí poštovné/přepravné kupující.
 
6) Částka odpovídající ceně zboží, bude vrácena kupujícímu zkrácená o prokazatelné výdaje - poštovné/přepravné popř. dobírkovné, zaslání peněz na účet (-6,- Kč), zaslání peněz poštovní poukázkou (-35,- Kč).
 
7) Lhůta pro vrácení zboží se netýká zboží, které je/bylo objednané na zakázku.
 
8) Zboží, které bude kupující vracet zpět na naši adresu musí být kompletní a ve stavu v jakém je kupující převzal od dopravce. Zboží nesmí být poškozené a nesmí nést známky užívání. Zásilku doporučujeme pojistit.
 
9) V případě, že kupující zašle zboží zpět na dobírku, toto nebude přijato.
 
Reklamace a záruka
 
1) Případné reklamace vyřídíme ke spokojenosti kupujícího, individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem.
 
2) Kupující je povinnen (viz. Práva a povinnosti kupujícího) zboží po převzetí prohlédnout tak důkladně, aby co nejdříve zjistil možné nedostatky a tyto ihned nahlásil naší firmě
 
3) Za vady vzniklé přepravou ručí dopravce (viz. Práva a povinnosti kupujícího)
 
4) Pro uplatnění škod zaviněných dopravcem (přepravou), je nutné při přebírání zboží sepsat s dopravcem ,,Reklamační zápis o poškození zásilky". Bez tohoto zápisu nelze požadovat náhradu. Toto kupující nahlásí do tří dnů od převzetí zboží.
 
5) Zboží zakoupené na IČO - zde platí ustanovení obchodního zákoníku a záruka 6 měsíců od převzetí zboží
 
6) Vaši reklamaci vyřídíme do 30-ti dnů od jejího vzniku (tedy převzetí naší firmou). Naším zájmem je vyřídit reklamaci co možná nejrychleji ke 100% spokojenosti zákazníka. Ve složitějších případech reklamace budeme zákazníka informovat o průběhu reklamace.
 
7) Na zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců.
 
8) Záruka se nevztahuje na - vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku, na rozlišnost barev (monitor - skutečnost), každý monitor může zobrazovat barvy rozdílněji, než vypadají ve skutečnosti.
 
Závěrečné ustanovení
 
1) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení celkové ceny vč. poštovného/přepravného 
 
2) Veškeré zboží je dodáváno s fakturou/daňovým dokladem.
 
3) Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího
 
4) Všechny ceny jsou uvedené vč. 21% DPH.
 
5) Elektronickou objednávkou nebo jakoukoli jinou formou objednávky, kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou cenu objednávaného zboží vč. ceny poštovného/přepravného, nebylo-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
 
6) Kupující a prodávající se řídí těmito obchodními podmínkami a obchodním zákoníkem
 
7) Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2015